εὐμενής


εὐμενής
εὐ|μενής, ἐς ['благожелательный'] 1. милостивый; 2. хороший, удобный (ср. Ευμενίδες Эвмениды эвфемистическое наименование Эриний, или Фурий)

Древнегреческо-русский учебный словарь. - С-П.: "Нотабене". 1997.